Werkwinkel

Werkwinkel

In de jaren dat de Vrijwilligerswinkel mensen met een langdurige uitkering bemiddelde naar vrijwilligerswerk, merkten we dat vrijwilligerswerk voor veel mensen niet het hoogst haalbare hoeft te zijn. Om deze mensen de kans te geven zichzelf verder te ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten is de Werkwinkel opgestart. Uit het promotie onderzoek “Verplicht vrijwilligerswerk” van socioloog Thomas Kampen blijkt dat het gebrek aan begeleiding en bemiddeling zorgt dat bijstandscliënten de stap van vrijwilligerswerk naar betaald werk niet zetten. De Werkwinkel wil deze begeleiding en bemiddeling juist wel gaan bieden. De Werkwinkel wil mensen aan het werk helpen die langdurig werkloos zijn of door een handicap een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het idee is dat deze nieuwe werknemers worden gecoacht en werkinhoudelijk begeleid. Nadat de werknemers extern geplaatst zijn en in het bezit zijn van een arbeidsovereenkomst, blijft de Werkwinkel als contactpersoon fungeren, zodat uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen. De Werkwinkel richt zich specifiek op het gebied Kralingen/Crooswijk, omdat hier het aantal mensen met een uitkering hoog is en dit aantal in Crooswijk zelfs toe is genomen afgelopen jaar.

De Werkwinkel zou graag een werkbedrijf willen ontwikkelen waar de kandidaten werkervaring op kunnen doen. Het werkbedrijf zal bestaan uit intern en externe bedrijven. Voor de interne afdelingen krijgen meerdere kandidaten met een uitkering een dienstverband. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten die worden binnengehaald. Kandidaten met ambities die niet passen bij de interne afdelingen gaan aan de slag bij één van de ander aangesloten bedrijven. Hiervoor gaat De Werkwinkel samenwerkingen aan met lokale ondernemers en bedrijven. De ondernemers bieden werkervaringsplaatsen en werkplekken voor de nieuwe werknemers op deze manier geven zij ook invulling aan hun Social Return on Investment. Ieder bedrijf dat een opdracht van de gemeente krijgt is verplicht een bepaald percentage te besteden aan Social Return. Hier voldoen ze aan als ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats of arbeidsplaats bieden.
Voor het in dienst nemen van mensen in een uitkeringssituatie bestaan in veel gevallen nog financiële regelingen als loonkostensubsidie, proefplaatsingen en no risk polissen. Momenteel vinden hier veel verschuivingen in plaats. De Werkwinkel blijft de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen en kan de ondernemers hier adequaat over informeren.