Wat doen we

Wat doen we?

Tegenprestatie
Tegenprestatie houdt in dat burgers die een bijstandsuitkering ontvangen een tegenprestatie dienen te leveren voor het ontvangen van een uitkering van de gemeente.
De tegenprestatie kan worden ingevuld door het verrichten van vrijwilligerswerk, mantelzorg of deelname aan een taal-of beweegtraject.

Burgerkracht
Burgerkracht gaat uit van het principe dat niet alleen de overheid verantwoordelijk is voor onze leefomgeving maar dat de burger hier zelf ook een belangrijke rol in speelt. Of het nu gaat om het organiseren van een evenement, het leefbaar houden van de wijk, of het oplossen van schuldproblematiek van een bewoner in de buurt, het zijn allemaal zaken waar burger elkaar kunnen ondersteunen en helpen. Het bevordert participatie en de sociale cohesie in de wijk.

Vrijwilligerspool
Mensen die zich aanmelden voor de vrijwilligerspool worden ingezet voor incidentele activiteiten. Er wordt contact gezocht op het moment dat zich een eenmalige activiteit of een project zich aandoet, zo kun je je inzetten als vrijwilliger zonder vast te zitten aan 1 project of een vaste dag. Men ontvangt maandelijks een overzicht van de actuele projecten en activiteiten.

Nieuw Rotterdams Welzijn
De gemeente wil het welzijnswerk in de wijken dichtbij de bewoners organiseren. De basisinfrastructuur welzijn richt zich in ieder gebied op dezelfde functies: signaleren of er iets aan de hand is in de wijk, vergroten van participatie van bewoners, vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning en maatschappelijk werk in het wijkteam. Belangrijk hierbij is dat welzijn- en zorgorganisaties in de wijken samenwerken. Het samenwerken zit al vanaf de oprichting in het DNA van de Vrijwilligerswinkel. Deze samenwerking is geïntensiveerd door het in 2016 gestarte programma Nieuw Rotterdams Welzijn, waarbij de Vrijwilligerswinkel onderaannemer is van DOCK. Niet alleen met DOCK wordt intensief samengewerkt, maar ook met de zorginstellingen: Aafje, Leliezorggroep en Middin. Door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde, netwerk en het stellen van gezamenlijke doelen worden resultaten kwalitatief beter gehaald.